رهنعقود و قراداد ها

نمونه قرارداد رهن

ماده ۱- طرفین قرارداد  راهن:خانم/آقای …………. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………………… کد ملی …………….. صادره از ……………. متولد …………. تلفن ثابت ……………… همراه ………………. به نشانی …………………………………

مرتهن:

خانم/آقای …………. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………………… کد ملی …………….. صادره از ……………. متولد …………. تلفن ثابت ……………… همراه ………………. به نشانی …………………………………

((نمونه قرارداد رهن))

ماده ۲- مورد رهن

شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی در طبقه ….. سمت ……… به مساحت ……. مترمربع قطعه …… تفکیکی دارای پلاک ……… فرعی از …………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ………….. فرعی از اصلی نامبرده واقع در اراضی …………. بخش ………. ثبتی شهرستان …………… و محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……. مورخ ……….. صفحه …… جلد ….. به شماره چاپی ….. صادره به نام ……………… انتقالی مع الواسطه به راهن طبق سند قطعی شماره …….. مورخ …….. تنظیمی دفترخانه شماره ………… و با قدرالسهم از عرصه کل و از سایر مشاعی و مشترک طبق قانون تملک آپارتمان ها و آئین نامه اجرائی آن و با برق اختصاصی شماره پرونده …….. و به قدرالحصه از برق مشترک شماره پرونده ……. و از آب مشترک به شماره اشتراک ……… تلفن شماره ………….. و از گاز شهری شماره شناسایی …….. منصوبه های در آن.

ماده ۳- مال الرهانه

مبلغ ………………. ریال رایج که تماماً و نقداً تسلیم راهن گردیده باقراره.

ماده ۴- مدت قرارداد

از تاریخ ………. لغایت ………. به مدت ………… کامل شمسی (معادل …….. ماه خورشیدی) و ده روز پس از مدت ظرف خیار تعیین گردید.

نمونه قرارداد رهن

((نمونه قرارداد رهن))

ماده ۵- شروط قرارداد

۱-۵- منافع مورد رهن قبلاً به کسی واگذار نشده و مرتهن با رؤیت رهینه، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد رهن نمود.

۲-۵- مادامی که فک رهن نگردد راهن حق هیچ گونه نقل و انتقال ولو به صور صلح حقوق، وکالت و غیره را نسبت به مورد رهن حتی جزئاً یا کلاً، مشاعاً یا مفروزاً ندارد.

۳-۵- مورد رهن تا پرداخت کامل مال الرهانه نزد مرتهن در رهن است و پرداخت قسمتی از آن تأثیری در فک یا تخلیه و تحویل هیچ قسمتی از مورد رهن ندارد.

۴-۵- مرتهن حق دارد تا روز تأدیه مال الرهانه از منافع مورد رهن به منظور سکونت خود و عائله اش به رایگان استفاده نموده و مکلف و متعهد به تأدیه بدهی های برق اختصاصی و تلفن تماماً و به قدرالسهم از برق، آب و گاز مشترک منصوبه های در مورد رهن از تاریخ تصرف خویش تا روز تخلیه و تحویل از مال خود می باشد.

۵-۵- راهن حق دارد پس از تأدیه مال الرهانه از تاریخ انقضای مدت مرقوم ولو اینکه آن را به صندوق ثبت به نفع مرتهن سپرده باشد با ارائه قبوض مثبته نسبت به فک رهن و (تخلیه و تحویل مورد رهن از مرتهن به خود) از طریق این دفترخانه و اجرای ثبت اقدام نماید.

۶-۵- چنانچه راهن نخواسته یا نتواند مال الرهانه را تماماً در تاریخ انقضای مدت به مرتهن بپردازد مرتهن حق دارد از طریق دفترخانه جهت وصول آن اجرائیه صادر نماید و ضمن العقد راهن به موجب این سند مرتهن را وکیل خود قرار داده که در صورت عدم تأدیه مال الرهانه مزبور در سررسید مقرر مرتهن با فروش عین مرهونه مطالبات مذکور را استیفاء نماید و این وکالت بعد از فوت مرتهن هم برای ورثه وی باقی خواهد بود.

۷-۵- مرتهن همواره حق خواهد داشت از مورد رهن اعراض و جهت وصول مطالبات مزبور به راهن رجوع نماید و رجوع به هر یک مسقط حق رجوع به دیگری نخواهد بود و شرط اعراض از رهن تخلیه و تحویل مورد رهن به راهن باشد.

۸-۵- در صورتی که راهن تا مدتی نخواهد از بند ۵-۵ این سند و همچنین مرتهن تا مدتی نخواهد از بند ۶-۵ و ۷-۵ این سند به نفع خود استفاده نماید کماکان مرتهن حق خواهد داشت بر مبنای بند ۴-۵ این سند از مورد رهن استیفای منافع کند.

۹-۵- صیغه رهن به اظهار جاری شده است.

ماده ۶ – حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف مابین طرفین قرارداد ابتدائاً سعی بر آن باشد که از طریق مذاکره بینابین حل و فصل گردد و در صورت حل نشدن اختلاف موضوع به داوری و در پایان به مراجع صالح قانونی مراجعه گردد.

ماده ۷- نسخه های قرارداد

این قرارداد مشتمل بر هفت ماده در تاریخ ………… به تعداد …. نسخه با اعتبار یکسان تنظیم، امضاء و مبادله گردید.

امضاء راهن امضاء مرتهن مهر و امضاء دفترخانه اسناد رسمی

 

((نمونه قرارداد رهن))

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=82

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا