تجاریشرکت ها

مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه

مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه

هر گاه دو یا چند نفر به منظور انجام امور تجاری با تسهیم سرمایه و ترسیم نحوه تقسیم سود و زیان طبق مفاد قرارداد، تفاهم نمایند فرایند فعالیت آن ها یک شرکت تجاری را تشکیل داده است. به عبارت دیگر هر گونه عملیات تجاری ناشی از تودیع سرمایه شرکاء که طبق قرارداد با تقسیم سود و زیان همراه باشد مشمول فعالیت شرکت تجاری است. برای تشکیل شرکت که معمولاَ مبتنی بر تهیه و تدوین شرکتنامه است شرایط و ضوابطی چند باید مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر تحقق موارد قانونی، نوع و نحوه همکاری شرکاء نیز ترسیم و تبیین شود. بنابراین علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد، موارد ویژه ای نیز تحت عنوان شرایط اختصاصی تدوین شده است که متقاضیان تشکیل شرکت می بایست آن ها را مورد مداقه قرار دهند.

شرایط مزبور عبارتند از :

– وجود شرکاء
– همکاری شرکاء
– تودیع سرمایه
– اشتغال به فعالیت تجاری
– تقسیم سود و زیان

به عنوان یک الزام قانونی

شرکت ها می بایست به ثبت برسند که بالتبع این ثبت دارای آثاری می باشد.در این مطلب به نکات قابل توجه در مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه می پردازیم.

1- هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.
2- ثبت کلیه شرکت های ایرانی مندرج در قانون تجارت ( سهامی، ضمانتی ، مختلط ، تعاونی ) الزامی است و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت ها است.
3- مرجع صالح برای ثبت شرکتنامه شرکت های تجاری، دفاتر اسنار رسمی و اداره ثبت شرکت ها است.
توضیح آنکه : به موجب ماده 2 نظام نامه راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت، مصوب 5/ 3/ 1311 با اصلاحات بعدی :
شرکت های تجاری باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند.
در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد ثبت در دفتر اسناد رسمی ؛
و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صلحیه با رعایت ترتیب کافی خواهد بود ؛
لیکن شرکت باید در ظرف سه ماه از تاریخ تاسیس اداره یا دایره یا شعبه ثبت اسناد در آن محل خود را در دفتر ثبت اسناد به ثبت برساند.
و به موجب ماده 5 از طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 :
اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکت نامه قائم مقام دفترخانه های رسمی می باشند.
4- تقاضای دادن رونوشت مصدق از دفاتر ثبت شرکت ها برای عموم مردم آزاد است.

مقررات راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه

به موجب ماده 26 نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها مصوب 16/ 3 / 1310 :
مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم مردم آزاد و هر ذی نفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند.
5- شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع، می توانند در زمینه های تعیین شده در ایران نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.
6- اظهارنامه ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله شخصی که از طرف شرکت حق امضا در ایران دارد و یا توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد ارائه و تسلیم خواهد شد و برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل ضروری است .

– اظهارنامه ثبت
– یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت
– یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها .
– هر گاه تشکیل شرکت خارجی در ایران به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده باشد علاوه بر مدارک فوق رونوشت امتیازنامه که به تایید وزارت امور خارجه نیز رسیده باشد باید پیوست شده باشد.

7- شرکت نامه فقط با ثبت در دفاتر اداره ثبت شرکت ها یا دفاتر اسناد رسمی، رسمی محسوب می شود.
8- اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفترخانه های اسناد رسمی می باشند.
9- ثبت شرکت به موجب تقاضانامه ای که در دو نسخه تنظیم می شود به عمل خواهد آمد.
10- در هرگونه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکت های مذکور در قانون تجارت به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شود، سرمایه شرکت صریحاَ باید ذکر گردد ،
و اگر تمام سرمایه پرداخت نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاَ معین شود.
شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.

تبصره – شرکت های خارجی نیز که به وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده ( ماده 201 ) خواهند بود.

لینک کوتاه مطلب : https://www.vakilraygan.ir/?p=574

حجت نهاوندی

دانشجوی کارشناسی حقوق قضایی و علاقه مند به تولید محتوا در وب سایت و فعال فضای مجازی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا